79024, м. Львів,
вул. Бескидська, 44
(032) 224-94-74
Новини

Повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” 13 грудня 2016 року

 ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори Товариства (далі - “Загальні збори”) відбудуться  13 грудня 2016 року о 10.00 год. за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09-30 до 09-50 год. в місці проведення Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складено станом на 07.12.2016 р. в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково необхідно мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери  мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79059, м. Львів, вул. Плугова, б. 2, конференцзал у робочі години або на веб сайті Товариства: www.eko-dim.ua.  Матеріали зборів надаються на запит акціонера за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника та виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів приймаються від акціонерів до 22.11.2016 р. включно. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища та ініціалів (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Довідка за телефоном: (032)224-94-74; (067)3917332.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання порядку денного: 1. Про обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: 1. Обрати Головою лічильної комісії – Фалюту Василя Ігоровича;

                                                  членом лічильної комісії – Семаня Андрія Євстаховича.

Питання порядку денного: 2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:  Схвалити рішення Наглядової ради 28/10/16 від 28.10.2016 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування шляхом підпису бюлетеня Головою Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонеру у місці проведення зборів.

Питання порядку денного: 3. Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів Товариства:

                        основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;

            співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;

            виступи в дебатах – до 5 (п’яти) хвилин;

                        відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Загальних зборів.

Голосування на позачергових Загальних зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного: 4. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:  Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Питання порядку денного: 5. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:  Змінити найменування Товариства з “Публічне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” на “Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”.

Питання порядку денного: 6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Питання порядку денного: 7. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

Питання порядку денного: 8. Про внесення змін до внутрішніх положень та Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:   Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме:

-        Положення про Загальні збори;

-        Положення про Наглядову раду;

-        Положення про Правління;

-        Положення про Ревізора;

-        Положення про корпоративного секретаря,

а також до Принципів корпоративного управління Товариства шляхом викладення вищенаведених документів у новій редакції.

 

Голова Правління ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” Артемович І.В.

 

Повідомлення про загальні збори від 13.12.2016р. розміщено у Бюлетень "Цінні папери України". №212 від 11.11.2016р.