79024, м. Львів,
вул. Бескидська, 44
(032) 224-94-74
Новини

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів

06-02-2012. Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» повідомляє, що річні загальні збори ПАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» відбудуться 10 квітня 2012 р. о 17.00 за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 16-30 до 16-50.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.

З матеріалами, які стосуються порядку денного річних загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112, кабінет № 1 з 10-00 до 12-00. 

Довідка за телефоном: 252-10-01, 293-46-54.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

2. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за звітний період.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік;

5. Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році;

6. Про припинення повноважень  Ревізійної комісії Товариства;

7. Про обрання Ревізора Товариства;

8. Про уповноваження Наглядової ради Товариства на затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди Ревізору Товариства та обрання особи, яка   підписуватиме договір з Ревізором Товариства;

9. Про затвердження Положення про Ревізора Товариства;

10. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

 

Попередній 2010 р.

Звітний 2011р.

Усього активів

40506

72622

Основні засоби

14281

13938

Довгострокові фінансові інвестиції

1614

1674

Запаси

13015

21045

Сумарна дебіторська заборгованість

5865

15095

Грошові кошти та їх еквіваленти

159

13

Нерозподілений прибуток

1044

9839

Власний капітал

3824

12619

Статутний капітал

438

438

Довгострокові зобов'язання

19961

1501

Поточні зобов'язання

16721

36382

Чистий прибуток (збиток)

-1719

8795

Середньорічна кількість акцій

87574

87574

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

----

----

Загальна сума, коштів витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

----

----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

549

697

 

Голова Правління                 ___________________         Богоніс М.Я.